Aktualności

Statut

2008-08-29 07:53:20


STATUT

OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ

w Kałuszynie

ROZDZIAL I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Kałuszynie, zwane

dalej OSP.

§2

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo

o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie

przeciwpożarowej a także postanowień niniejszego statutu.

§3

Siedziba OSP, ul. Warszawska 7, 05-310 Kałuszyn.

§4

Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedziba oraz miejscowości

położone w rejonie pomocy wzajemnej.

§5

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

§6

Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej.

§7

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła,

mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych

w odrębnych przepisach.

§8

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej

członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAL II

CELE I SPOSOBY DZIALANIA

§9

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz

współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie

pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochrona środowiska oraz

innych klęsk i zdarzeń.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i

ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4. Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz

Prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej i rozrywkowej.

5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i

przedstawicielskich.

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie

przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§ 10

Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:

1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony

przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.

2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.

3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej

wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i

współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia

funkcyjnych OSP.

5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów

amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno -

wychowawczej i kulturalno - oświatowej.

7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę

fizyczna.

8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań

wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

ROZDZIAL III

CZLONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIAZKI

§ 11

Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności

prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgoda przedstawicieli

ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z

dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104)

§ 12

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po

złożeniu przez osobę zainteresowana pisemnej deklaracji.

§ 13

Członkowie OSP dzielą się na:

1. Członków czynnych

2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych

3. Wspierających

4. Honorowych

§ 14

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu

postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie

następującej treści:

"W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam

czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być

zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbalbym o jej

godność, ofiarnym, mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia".

§ 15

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która

ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła

przyrzeczenie.

2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16 - 18 lat

mogą być wybierani do władz OSP.

3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone

w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.

4. Zasady organizacji młodzieżowych drużyn pożarniczych określa regulamin

organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

§ 16

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w

rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność.

Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej

przedstawiciel ma prawo:

1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do

władz OSP.

2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§ 17

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla

ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie.

Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 18

Członkowie czynni i honorowi maja prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz OSP.

2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu.

3. Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP.

4. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

5. Używać munduru i odznak.

§ 19

Do obowiązków członka czynnego należy:

1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP.

2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak tez regulaminów i uchwal

władz OSP.

3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu

fachowym.

4. Dbać o mienie OSP.

5. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 20

Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno

techniczna.

§ 21

Członkostwo ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP

2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności

sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu

3. Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z oplata składek

członkowskich za okres przekraczający 1 rok.

4. Likwidacji OSP

5. Śmierci

6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 22

Wykluczenie następuje na skutek uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje

prawo wniesienia odwołania do walnego zabrania w terminie 14 dni od dnia

powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie

korzysta z praw i nie wykonuje obowiązków określonych w § 18 i 19 niniejszego

statutu.

§ 23

W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały

zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

§ 24

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej

przedmioty i umundurowanie będące w dyspozycji OSP.

ROZDZIAL IV

WLADZE STOWARZYSZENIA OSP

§ 25

Władzami OSP są:

1. Walne zebranie

2. Zarząd

3. Komisja rewizyjna.

.A WALNE ZEBRANIE

§ 26

Walne zebranie jest najwyższa władza OSP. Walne zebranie może być zwyczajne

lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5 do 9 członków

zarządu, trzech członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W

składzie większość musza stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności

prawnych.

§ 27

Do kompetencji walnego zebrania należy:

1. Podejmowanie uchwal o zmianach i rozwiązaniu OSP.

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z

ich działalności.

3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP.

4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej

zmianie.

5. Podejmowanie uchwal w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego

zarządu na wniosek komisji rewizyjnej.

6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu, oraz innych spraw i wniosków

zgłoszonych przez członków OSP.

7. Podjecie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP.

8. Podejmowanie uchwal w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich

obciążeniu, a także o nabyciu i zbyciu środków trwałych.

9. Podejmowanie uchwal w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.

10.Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.

§ 28

Przebieg walnego zebrania oraz podjecie na nim uchwały wpisuje się do księgi

protokołów.

§ 29

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat,

a sprawozdawcze raz na rok.

§ 30

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia

członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed

terminem zebrania.

§ 31

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:

1. Z własnej inicjatywy

2. Na zadanie komisji rewizyjnej

3. Na żądanie 1/2 liczby członków OSP

4. Na zadanie Związku OSP RP.

§ 32

Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni

od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania zadania.

§ 33

Do ważności uchwal walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2

ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą

większością głosów. W razie równości głosów decyduje glos przewodniczącego

zebrania.

Uchwały w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i

rozwiązania OSP są podejmowane 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co

najmniej 12ogólnej liczby członków.

§ 34

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku

wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni

zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne

zebranie w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych

członków, z wyjątkiem uchwal w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości,

rozwiązania OSP i zmian w statucie.

§ 35

Wybory do władz OSP odbywają się w glosowaniu jawnym lub tajnym.

.B ZARZAD

§ 36

1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch

wiceprezesów, sekretarza i skarbnika a także może wybrać gospodarza,

kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcje

wiceprezesa.

2. Zarząd może przyjąć do swego składu nowych członków na miejsce

ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§ 37

Do zadań zarządu należy:

1. Reprezentowanie interesów OSP.

2. Realizowanie uchwal i wytycznych walnego zebrania.

3. Zwoływanie walnego zebrania.

4. Niezwłoczne zawiadamianie sadu rejestrowego i organu nadzorującego o

zmianie statutu.

5. Informowanie sadu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie,

o miejscu zamieszkania członków a także o adresie siedziby OSP najpóźniej

w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.

6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do

przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.

7. Opracowywanie projektów rocznego planu działania i budżetu OSP oraz

składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.

8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.

9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.

10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz

występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.

11.Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów

kulturalno - oświatowych i sportowych.

12.Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP

powierzonych im zadań.

13.Rozstrzyganie sporów miedzy członkami, wynikających z ich

przynależności do OSP.

14.Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu a nie

przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

§ 38

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

§ 39

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jednak raz w

kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać

przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

§ 40

Do ważności uchwal wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby

członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów.

W razie różnej liczby głosów rozstrzyga glos przewodniczącego obrad.

§ 41

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu

OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 42

Naczelnik straży kieruje jednostka operacyjno - techniczna jednoosobowo w

formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika straży należy:

1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do

wykonywania zadań operacyjno - technicznych.

2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego

członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.

3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków

OSP.

4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawcza.

5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo - gaśniczych.

6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz

nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.

7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony p. poż.

miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 43

Za wzorowe wykonywanie zadań operacyjno - technicznych przez członków OSP

naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

1. Pochwale ustna.

2. Pochwale w rozkazie naczelnika straży.

3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody.

4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 44

Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno - technicznych przez członków

OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1. Upomnienie ustne.

2. Nagana w rozkazie naczelnika straży.

3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka OSP.

.C KOMISJA REWIZYJNA

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności

statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i

opłacania składek członkowskich.

2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli

wraz z ocena działalności OSP.

3. Przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.

4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

§ 46

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 47

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z

głosem doradczym.

§ 48

Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie

przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te musza być zatwierdzone na

najbliższym walnym zebraniu.

ROZDZIAŁ V

MAJATEK I FUNDUSZE OSP

§49

Majątek i fundusze OSP powstają z:

1. Składek członkowskich.

2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów.

3. Dochodów z majątku i imprez.

4. Ofiarności publicznej.

5. Wpływów z działalności gospodarczej.

§ 50

OSP może prowadzić działalność gospodarcza według ogólnych zasad

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i

uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być

przeznaczone do podziału miedzy członków OSP.

ROZDZIALVI

ZMIANY STATUTU I ROZWIAZANIE OSP

§ 51

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3

głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 52

Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z

własnej inicjatywy lub na zgłoszonemu zadanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby

członków.

§ 53

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być

rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z

porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 54

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisje likwidacyjna w

składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisje

likwidacyjna ustala organ rejestrowy.

§ 55

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na

własność Związku OSP RP. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe

będące własnością komunalna przechodzą do dyspozycji samorządu

terytorialnego.


Prezes zarządu: Marek Chrościcki

Skarbnik: Wojciech Górski

Niniejszy statut został przyjęty bez poprawek - zmian na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków OSP – Kałuszyn w dniu 16 stycznia 2005 roku.

Powrót do listy